Comodo SSL

ARTIKLAR

Vilka fonder ska man köpa 2017

Varför diversifiering fungerar

19 Januari 2017 


Fördelen för våra kunder


En portföljkonstruktion baserad på verkliga data snarare än de starkt förenklade metoder som storbanker använder. Vi använder vår egenutvecklade och extremt avancerade mjukvara, för att skapa stabila algoritmer för att spara i fonder. Så att diversifieringen inte misslyckas när du behöver den som mest !

Tänk på att om du är nybörjare eller sparar till barn eller barnbarn, är det viktigt att du sparar långsiktigt och med en låg eller moderat risk. Det är bra att spara i fonder då man får hjälp av det teamet som driver fonderna, dessa är proffs och att utföra ett jobb kräver att man får betalt.

Därmed är det inte säkert att fonder utan avgifter verkligen levererar det som man har tänkt. Tänk även på skatteeffekterna av ditt sparande därför kan ett ISK investeringssparkonto vara bra för dig. Tänk även över diversifieringen av din portfölj, fler fonder innebär att du har fler ingående aktier eller värdepapper i din fond.

När du är bekväm med dina fondval skall du fundera över hur du kan spara smartare genom att sprida ditt kapital olika mellan fonderna, på så sätt kan du sprida riskerna och öka din avkastning smart. Genom att vikta om fonderna kan du anpassa dig efter marknadens klimat, att spara säkert i fonder är svårt, men genom att följa cykler kan man hantera risken. Bra fonder 2017 är de som är uppmärksamma och hanterar sitt sparande smart ! Att spara i fonder är på lång sikt, låt oss säga minst 5 år.   


• Att skapa en diversifierad portfölj börjar med korrelationen av tillgångar; det sätt de rör sig i förhållande till varandra.

• Tillgångar som är negativt korrelerade tenderar att röra sig i motsatta riktningar, vilket ger investerare en större säkerhet.

• Många traditionella investeringsmodeller är bristfälliga när man antar att korrelationer håller sig konstant över tiden. Vi förklarar konsekvenserna och hur vi använder tekniken för att modellera förändringar i korrelationer.

Aktier till en obligationsportfölj minskar faktiskt investeringsrisken. Denna bakvända idé beror på det sätt som tillgångar korrelerar med varandra, en grundläggande byggsten i en portföljkonstruktion. Att förstå korrelation tillåter oss att bygga diversifierade portföljer, som beskrivs av Nobel-vinnande ekonomen Harry Markowitz som den enda "gratis lunchen" inom investeringar. Varför är det så viktigt? Varför fungerar diversifiering?


Vad är diversifiering?

Intuition hindrar oss från att "lägga alla ägg i en korg"; hur vi bygger portföljer är inte annorlunda. Investerare väljer bestånd som de tror kommer fungerar bra i allmänhet och i det långa loppet, men oundvikligen kommer det att finnas gupp i vägen. Att skapa en diversifierad portfölj hjälper till att jämna ut dessa gupp.

Investerare letar efter kombinationer av tillgångar som kommer att skydda sin portfölj mot förändringar i den ekonomiska miljön. Graden av diversifiering en kombination av tillgångar representerar mäts genom deras korrelation med varandra; hur de rör sig i förhållande till varandra.


Vad är korrelation?

Korrelationen mäter hur tillgångar rör sig i förhållande till varandra. En korrelation på -1 innebär att tillgångarna är perfekt negativt korrelerade; deras priser rör sig alltid åt motsatt håll. En korrelation på 1 innebär att tillgångarna är perfekt positivt korrelerade; deras priser rör sig alltid i samma riktning (notera: det betyder inte att omfattningen av en prisförändring måste vara exakt densamma , en vanlig missuppfattning om perfekt korrelation).

Obligationer och aktier illustrerar detta förhållande väl. När marknaderna är flyktiga, tenderar investerare att flytta ut ur högrisktillgångar (aktier) och till lägre risktillgångar (obligationer). Som ett resultat, går priset på aktier ner och priset på obligationer går upp; dessa tillgångar sägs vara negativt korrelerade.

Däremot innebär inte korrelationen kausalitet. Om obligationer minskar i värde och aktier ökar, betyder det inte att en nedgång i obligationer orsakar en ökning i aktier, bara att de ekonomiska villkoren är mer gynnsamma för aktier än obligationer.Den traditionella vetskapen om obligationer

Markowitz vann Nobelpriset för sitt arbete med modern portföljteori (MPT), ett betydande bidrag till den moderna utvecklingen av finansiering. Innan MPT, kombinerade investerare enskilda aktier som de trodde hade den bästa chansen till en vinst med minsta risk. Markowitz var först med att understryka vikten av förhållandet dessa bestånd hade med varandra.

Han såg på de utvalda bestånden som helhet och diskuterade betydelsen av deras korrelation när man diversifierade bort placeringsrisken. Han visade att genom att välja tillgångar som var mindre benägna att tappa i värde samtidigt skulle en investerares riskjusterade avkastning gynnas.

För enkelhetens skull och matematisk elegans (hans teori utvecklades på 1950-talet, före tillkomsten av storskaliga datorer), antog han att korrelationer mellan tillgångsslagen är konstant över tiden och i synnerhet att de inte skiljer mellan en stabil marknad och en marknadskrasch.

Men i verkligheten, tenderar tillgångar att röra sig tillsammans närmare marknadsnedgångar och mer löst när marknaden lyfter. Till exempel i den globala finanskrisen 2008, blev många tillgångsslag, som ansågs okorrelerade, plötsligt starkt korrelerade eftersom marknaderna föll. MPT tar inte hänsyn till dessa marknadsberoende förändringar i korrelationer, vilket innebär att arbeta med sina antaganden kan leda till allvarliga underskattningar av den faktiska risken för större portföljförluster. MPT överskattar fördelarna med diversifiering under perioder av turbulens på marknaden. Ändå förlitar många i branschen fortfarande sig på det när de konstruerar portföljer.


Korrelationer på Stabilafonder

Stabilafonder ser annorlunda på korrelation. Vi inser att korrelationen inte är konstant och att ibland när ett tillgångsslag faller kraftigt, kan allt falla kraftigt. Vi har möjlighet att redogöra för detta i vår portföljkonstruktion genom att modellera hur korrelationer mellan tillgångar förändras under olika marknadsförhållanden. Vi har möjlighet att fånga upp riskerna i din portfölj, som MPT inte kan kvantifiera.

Riskmåttet som vi använder för våra portföljer, Value-at-Risk (VaR), är ett asymmetrisk nedåtriskmått. Vad det betyder är att vi inte antar att marknadsvinster händer med samma frekvens och storleksordning som förluster - empiriska data visar att förlusterna kan vara mycket större än vinster. Det kräver inte heller att vi måste arbeta med restriktiva antaganden om korrelationer, såsom de som används av MPT, vilket innebär att vi kan göra prognoser för korrelationer mellan tillgångsklasser baserat på deras faktiskt observerade beteende. 


Riskvarning Med investeringar kommer risker. Värdet på din investering kan gå ner liksom upp och du kan få tillbaka mindre än du investerar. Observera våra riskvarningar. Vi ger inte några investeringsråd, juridiska och / eller skatterådgivning. Om denna webbplats innehåller information om kapitalmarknader, finansiella instrument och / eller andra ämnen som är relevanta för investeringar av tillgångar, är det enda syftet med denna information att ge allmän information som tillhandahålls för medlemmarna i vår grupp. Observera våra Webbplatsvillkor.


ABONNERA